Mộ gia tộc Sala Garden

Khu mộ gia tộc có diện tích đa dạng từ 48m² đến 295m² với quy cách như sau:
• Mộ gia tộc 48m² có tối đa 8 huyệt trên một khu mộ.
• Mộ gia tộc 95m²-159m² có tối đa 12 huyệt trên một khu mộ.
• Mộ gia tộc 195m²-295m² có tối đa 16 huyệt trên một khu mộ.

Sơ đồ phân lô - mộ gia tộc

M1 M2 M5 M4 M3 M6 Hồ Tĩnh Tâm Đồi Tự Tại Tịnh xá Nhà chờ xe điện Nhà Tang Lễ Hồ Nước Đền Quảng Trường Hoa Viên Khu lưu trữ tro cốt Khu Hoả Táng Xưởng Sản Xuất Văn Phòng Hoa Viên Hoa Viên M7 M8

Quy cách - mộ gia tộc 48m2

Mộ đơn gia tộc Sala Garden

Quy cách - mộ gia tộc 95m2 - 159m2

Mộ đơn gia tộc Sala Garden

Quy cách - mộ gia tộc 195m2 - 259m2

Mộ đơn gia tộc Sala Garden

Hình ảnh khu mộ gia tộc

Mộ gia tộc 48 ,m2
Mộ gia tộc 100m2
Mộ gia tộc 200m2
0971.66.66.16